Nauka

 

DARMOWY KURS INFORMATYCZNY

 

Atvhh Media Platform wspiera naukę dla osób, które chcą wiedzieć jakie są mechanizmy informatyki oraz nauczyć się stosować rozwiązania informatyczne w praktyce. Wsparcie dla osób, które z przyczyn finansowych nie są w stanie opłacić drogich szkoleń informatycznych zapewniane jest po przez prostą weryfikację tożsamości. Oznacza to, że zainteresowana osoba musi być pozytywnie zweryfikowana przez system DBA, w skrócie: czy podane dane są prawdziwe i czy osoba nie działała wcześniej na szkodę innych.

Dofinansowane kursu w wysokości 100% (bezpłatne) przez Atvhh Media Platform

Wydawanie Certyfikatu szkolenia informatycznego, a nauczanie realizowane jest w trybie zdalnego nauczania przez Internet (on-line) w prostym systemie e-Learning.

Program szkolenia: ATVHH/DKI Tworzenie Kompetencji Informatycznych dla informatyka, technika informatyka, informatyka biurowego.

Kurs nie obejmuje czasu nauczania. Czas nauczania wedle uznania osoby uczącej się.

Pamiętaj: po egzaminie końcowym jeśli wynik będzie negatywny, NIE MOŻNA POWTÓRZYĆ EGZAMINU ANI KURSU.

 

Po pozytywnym ukończeniu szkolenia wydawane jest Potwierdzenie ukończenia kursu wraz ze świadectwem oraz certyfikat informatyczny ATVHH/DIK.

 

Program szkolenia

Program merytorycznie obejmuje specjalistyczne zagadnienia związane z systematyką i narzędziami wspierającymi telepracę. W jej obszarów wyspecyfikowano następujące przedmioty:

1. Oprogramowanie biurowe umożliwiające

 • Współdzielenie pulpitu
 • Sieciowe aplikacje rozproszone
 • Obsługa pakietów biurowych
 • Zaawansowane funkcje edytorów tekstu
 • Zaawansowane funkcje arkuszy kalkulacyjnych
 • Zaawansowane funkcje kreatorów prezentacji
 • Wykorzystanie systemów zarządzania bazami danych
 • Wprowadzenie teoretyczne do zagadnień klasyfikacji i wykorzystania rozproszonych i zdalnie dostępnych systemów wsparcia działalności gospodarczej oraz administracji typu ERP, CRM, BI, Workflow, HR, OSS
 • Obsługa systemów zarządzania relacjami z klientami oraz laboratoria oprogramowania CRM,
 • Systemy komunikacji oraz współpracy on-line
 • Systemy zarządzania grupami roboczymi

2. Rozproszone bazy danych i inżynieria danych

 • Wprowadzenie rozproszonych do baz danych, hurtowni danych oraz systemów relacyjnych baz danych
 • Projektowanie i implementacja schematów baz danych w schematach współpracy zdalnej
 • Minimalizacja i procedury normowania baz danych
 • Zaawansowane metody przechowywania i indeksowania danych
 • Systemy typu BI inteligencji biznesowej oparte na przetwarzaniu statystycznym i systemach eksperckich działających na hurtowniach danych
 • Automatyczne podejmowanie w oparciu o estymacje statystyczne decyzji przez komputery
 • Wprowadzenie do sztucznej inteligencji
 • Systemy wyszukiwarek Internetowych
 • Model sieci semantycznej
 • Podstawy programowania sieciowego
 • Wprowadzenie teoretyczne do języka HTML
 • Podstawy programowania HTML
 • Programowanie arkuszy stylów CSS
 • Języki XML, XHTML i XSL, formularze, język JavaScript, skrypty CGI
 • Zaawansowane metody tworzenia dynamicznych stron www z wykorzystaniem servletów i technologii ASP
 • Preprocesor języka PHP oraz ASP.NET
 • Integracja programistyczna z bazami danych

3. Technologie sieciowe i zdalne zarządzanie systemami internetowymi

 • Wprowadzenie do modelu sieci Internet ISO/OSI oraz stosu protokołów Ethernet/TCP/UDP/IP/ICMP
 • Architektura sieci World Wide Web oraz protokół http
 • Usługi sieciowe w Internecie Telnet, SSH, Gopher, FTP
 • Protokoły i usługi komunikacyjne
 • Stos technologii LAMP dla zdalnej publikacji treści
 • Bazy danych w Internecie i MySQL
 • Modele zdalnych aplikacji rozproszonych SOA i SaaS
 • Programowanie aplikacji internetowych
 • Architektura systemu domen w Internecie
 • Rejestracja domen internetowych i ich konfiguracja
 • Obsługa serwerów internetowych
 • Projektowanie wizualne stron WWW
 • Hosting stron internetowych
 • Budowa i zarządzanie zaawansowanymi serwisami internetowymi w technologii CMS
 • Otwarte aplikacje CMS typu Joomla i Drupal
 • Administracja i obsługa techniczna stron oraz serwisów internetowych

4. Podstawy grafiki komputerowej

 • Wprowadzenie teoretyczne do podstaw grafiki komputerowej
 • Środowiska współdzielone tworzenia grafiki komputerowej (system Oekaki)
 • Klasyfikacja i technologie realizacji typów grafiki komputerowej
 • Podstawy zdalnej pracy z narzędziami graficznymi dla grafiki wektorowej oraz rastrowej
 • Zaawansowane funkcje graficzne 2D, w tym filtry i efekty rastrowe, warstwy obrazów rastrowych, rastrowanie obrazów wektorowych, skalowanie obrazów, wprowadzenie do modelowania i grafiki 3D
 • Wprowadzenie do technik animacyjnych w grafice komputerowej
 • Obsługa narzędzi graficznych Corel Draw w trybie współdzielonym
 • Obsługa narzędzi graficznych Adobe Photoshop w trybie współdzielonym
 • Obsługa narzędzi graficznych Adobe In Design w trybie współdzielonym
 • Obsługa narzędzi graficznych Adobe Flash w trybie współdzielonym

5. Bezpieczeństwo informatyczne

 • Teoretyczne wprowadzenie do zagadnień bezpieczeństwa danych istotnych z perspektywy wykonywania telepracy
 • Formalne definicje i miary bezpieczeństwa informatycznego
 • Klasyfikacja zagrożeń informatycznych w telepracy
 • Obowiązujące normy przemysłowe oraz akty prawne
 • Podstawy kryptografii symetrycznej i asymetrycznej
 • Praktyczne zagadnienia bezpieczeństwa sieci i systemów informatycznych w telepracy
 • Konfiguracja zapory ogniowej i definicje przesyłów w portach protokołowych dla różnych aplikacji telepracy
 • Polityki zarządzania hasłami w rozproszonych środowiskach telepracy
 • Systemy IDS/IPS dla zastosowań w telepracy- Konfiguracja oprogramowania antywirusowego dla zastosowań w telepracy
 • Najnowsze technologie bezpieczeństwa informatycznego
 • Problem bezwarunkowego bezpieczeństwo komunikacji (systemy OTP)
 • Problem dystrybucja klucza symetrycznego
 • Kryptografia kwantowa

6. Informatyczne systemy wspomagania

 • Wykorzystanie technologii ICT w telepracy obejmujące uwarunkowania sprzętowo-infrastrukturalne
 • Specjalistyczne oprogramowanie dla wykonywania telepracy
 • Systemy komunikacyjne w telepracy
 • Systemy publikacyjno-informacyjne w telepracy
 • Systemy asynchronicznej współpracy grupowej dla telepracy
 • Systemy synchronicznej współpracy grupowej RTC Real Time Collaboration dla telepracy
 • Narzędzia zarządzania i ewidencjonowania telepracą
 • Systemy repozytoriów i wersjonowania dokumentów
 • Korporacyjne systemy komunikacyjne oraz Intranet
 • Zintegrowane środowiska systemów telepracy
 • Wykorzystanie aplikacji Google Apps i praktyka synchronicznej, zdalnej pracy grupowej w tym środowisku
 • Wykorzystanie systemu Microsoft Sharepoint i praktyka synchronicznej, zdalnej pracy grupowej w tym środowisku

Forma kursu (zdalne nauczanie na platformie e-Learning)

Forma dydaktyczna kursu realizowana jest w modelu nauczania na odległość przez sieć Internet przy wykorzystaniu technologii informatycznych (tzw. e-Learning). Podstawą technologiczną realizacji kursu jest platforma szkoleniowa CompLearn e-Learning.

Forma dydaktyczna kursu w ramach każdego przedmiotu uwzględnia podział na wykłady zawierające określone i spójne fragmenty materiałów dydaktycznych oraz laboratoria oprogramowania, realizowane w modelu rozproszonym i umożliwiające usystematyzowanie oraz utrwalenie wiedzy i umiejętności słuchaczki kursu. Wybór zakresu tematycznego został podyktowany skalą trudności poruszanych zagadnień oraz rozległością tematyczną i został zoptymalizowany pod kątem potrzeb grupy docelowej potencjalnych słuchaczek kursu. Laboratoria oprogramowania umożliwiają potencjalnej słuchaczce kursu nabycie i utrwalenie odpowiedniej praktyki w ramach zagadnień informatycznych objętych programem kursu.

Realizacja kursu

Ukończenie szkolenia "Informatyczne Kompetencje Telepracy" jest możliwe wyłącznie w przypadku zrealizowania wszystkich sześciu przedmiotów dostępnych na platformie szkoleniowej w ramach wyżej wymienionego szkolenia.
Na realizację przedmiotu składa się przyswojenie materiałów dydaktycznych w jego ramach oraz zaliczenie testu sprawdzającego poziom opanowania materiału. Każdy test wymaga osiągnięcia co najmniej progu zaliczeniowego - wynosi on 50% udzielonych poprawnych odpowiedzi.
Wykonywanie testów nie jest ograniczone w czasie, a uczestniczkom udostępnione są trzy podejścia do każdego testu (podejścia te mogą być wykorzystane w celu próby podniesienia oceny). Wybierana jest najwyższa ocena z podjętych podejść: kolejne podejścia nie mogą obniżyć uzyskanej oceny.
By ukończyć szkolenie, po pozytywnym zrealizowaniu zasobów dydaktycznych należy wypełnić krótką ankietę ewaluacyjną oraz rozpocząć procedurę certyfikacyjną, klikając w odpowiedni przycisk do tego przeznaczony. Dalsze instrukcje postępowania są przesyłane uczestniczkom drogą e-mailową.

Certyfikat informatyczny

Zawartość programowa kursu jest objęta programem certyfikacyjnym Europejskiego Instytutu Certyfikacji Informatycznej EITCI. Po pozytywnym ukończeniu kursu informatycznego „Informatyczne Kompetencje Telepracy” uczestniczka otrzyma międzynarodowy certyfikat informatyczny EITCA/TC Information Technologies Telework Competencies, a także dyplom ukończenia szkolenia informatycznego z zakresu kompetencji telepracy.

 • Instytucją certyfikującą szkolenie jest Europejski Instytut Certyfikacji Informatycznej EITCI z siedzibą w Brukseli (European Information Technologies Certification Institute, ASBL).
 • Certyfikat informatyczny EITCA/TC Information Technologies Telework Competencies wydawany jest w oryginale w języku angielskim wraz z odpisem w języku polskim, wraz ze szczegółowym suplementem.
 • Dyplom ukończenia szkolenia informatycznego z zakresu kompetencji informatycznych dla telepracy wydawany jest przez realizatora szkolenia w języku polskim.
 • Oba imienne dokumenty stanowią poświadczenie nabytych kluczowych kompetencjiinformatycznych na rynku pracy i ułatwiają dalszy rozwój zawodowy.

 

Rekomendowane

Eksperci

Atvhh 26.12.2018

Technologie www: js, html, css, xml, ajax, php, json, jpeg, jpg, ico, gif, swf, webm, flv, tpl